Obchodné podmienky, autorské práva, vylúčenie zodpovednosti

Obchodné podmienky, autorské práva, vylúčenie zodpovednosti 2021-03-15T15:13:52+01:00

Čl. I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na doméne sk.geovital.com a sk.physiologa.com je Ing. Miroslav Dudra, s.r.o., IČO: 47 700 874, DIČ: 1082111932, so sídlom: Obvodová cesta 1265/6, 034 01 Ružomberok, č. živnostenského registra 570-13546, OU-RK-OZP-2014/02489-2, Okresný úrad Ružomberok, odbor živnostenského podnikania, emailová adresa: miro (zavináč) geovital.com (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).
 2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania webových stránok sk.geovital.com a sk.physiologa.com upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej jednotlivo len „používateľ“).
 3. Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania webových stránok sk.geovital.com a sk.physiologa.com. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok sk.geovital.com a sk.physiologa.com potvrdzuje, že bol týmito s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

Čl. II. Obsah a použitie webových stránok sk.geovital.com a sk.physiologa.sk

 1. Prístup k webovým stránkam sk.geovital.com a sk.physiologa.com a ich používanie používateľom je bezplatné. Používateľ nesie náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, teda náklady na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k stránkam pristupuje, a náklady na internetové pripojenie.
 2. Obsah webových stránok sk.geovital.com a sk.physiologa.com je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil prevádzkovateľ (ďalej spoločne len „obsah“).
 3. Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre súkromnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.
 4. Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií tvoriacich obsah webových stránok sk.geovital.com a sk.physiologa.com zodpovedajú príslušní autori. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia alebo použitia neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych informácií tvoriacich obsah webových stránok sk.geovital.com a sk.physiologa.com.
 5. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah webových stránok sk.geovital.com a sk.physiologa.com nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na zneprístupnenie ním určenej časti obsahu.
 6. Kliknutím na niektoré odkazy na webových stránkach sk.geovital.com a sk.physiologa.com môže dôjsť k opusteniu portálu a presmerovaniu používateľa na internetové stránky 3. osôb. Prepojené internetové stránky nie sú prevádzkovateľom kontrolované a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania.

Čl. III. Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto webových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva prevádzkovateľ, resp. predávajúci (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom týchto stránok) medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. v prípade niektorých údajov na daňových dokladoch minimálne po dobu 10 rokov.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ služieb spočívajúcich v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, pri ktorých môže prísť do styku s osobnými údajmi, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa alebo poskytovateľ doručovateľských služieb (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“). Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Možnosť nákupu tovar a/alebo služieb ponúkaných na týchto webových stránkach nie je primárne určená pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Newsletter nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri využívaní kontaktných formulárov

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ v postavení sprostredkovateľa spracuje a odošle prevádzkovateľovi označenému v príslušnom kontaktnom formulári, sú: meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa Dotknutej osoby, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté Dotknutou osobou. Osobné údaje, ktoré budú ďalšiemu prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby daným prevádzkovateľom.

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorý tieto údaje spracúva.

Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou prevádzkovateľa, ktorému sú tieto údaje určené.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak daný prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Kontaktné formuláre nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri registrácii na webových stránkach Prevádzkovateľa

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia užívateľského účtu Dotknutej osoby a poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi môže poskytovať služby spočívajúce v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, vrátane zaistenia funkčnosti užívateľských účtov.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností pri poskytovaní služieb spojených s užívateľským účtom, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s užívateľským účtom, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Služby spojené s užívateľským účtom nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ a používateľ sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v 10. deň po odoslaní.
 2. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používanie je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 4. Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na webových stránkach podnikajte.sk sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi prevádzkovateľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou portálu a jeho používaním používateľ prejavuje svoj súhlas so zobrazovaním cielenej reklamy tretích osôb, a to na základe použitia súborov cookies, spracovaných prostredníctvom internetových stránok týchto osôb.
 5. Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 21. 05. 2018.

Vylúčenie zodpovednosti

Aj napriek starostlivej kontrole nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov, za tie je výhradne odpovedný prevádzkovateľ / majiteľ stránok.

Ochrana pred žiareniami nie je liečenim alebo náhradou za lekársku starostlivosť. Výsledky ochrany alebo tienenia pre jednotlivca nemožno nikdy predvídať a žiadne sľuby v tomto zmysle spoločnosťou Geovital, jej zástupcov, geobiológmi alebo dodávateľmi nie sú smerodajné.

Autorské práva/ Zodpovednosť

Všetky údaje na týchto webových stránkach sú chránené autorskými právami a môžu (ak nie je uvedené inak) byť použité iba s písomným súhlasom držiteľa autorských práv. Odkazy na týchto webových stránkach budú dohodnuté po predchádzajúcej konzultácii. Geovital neručí za škody akejkoľvek povahy, ktoré môžu vzniknúť z použitia informácií obsiahnutých v týchto dokumentoch, sťahovanie info a / alebo dát. Chyby a omyly vyhradené.

Autorské práva

Copyright © GEOVITAL. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia celku alebo jeho častí je bez výslovného súhlasu zakázaná. Všetky uvedené ochranné známky a názvy produktov sú majetkom ich príslušných vlastníkov a mali by byť za také považované.

Pre všetky odkazy platí: “Chceli by sme zdôrazniť, že nemáme žiadny vplyv na formu a obsah odkazovaných stránok. Dištancujeme sa od obsahov všetkých odkazovaných stránok na celom našom webe, vrátane podstránok. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy na našich webových stránkach a pre všetky kontakty na stránkach, na ktoré my alebo bannery môžu odkazovať. ”

Právo na vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

Zákazník má možnosť odstúpenia od zmluvy na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Formulár na odstúpenie od zmluvy (na stiahnutie).

Zákazník, ktorý odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru.

Tieniaca GPZ rohož (pod posteľ) a Satellit – právo na vrátenie tovaru 90 dní (Exurine rohož 45 dní), poplatok za čistenie, dezinfekciu, výmenu vonkajšej textílie, atď. a podľa výnimiek a podmienok uvedených nižšie je 99 eúr. Vrátenie je možné len vtedy, ak boli tieniace GPZ rohože a Satellit zakúpené po technicko-biologickej analýze vyškoleným a certifikovaným geobiológom z Geovital Akadémie.

Vrátenie nie je možné pri položkách: matrace, vankúše, náter, vypínače obvodov, výrobky predávané prostredníctvom predajcov, špeciálne objednávky, špeciálne veľkosti, položky vyrobené na mieru a objednávky bez konzultácie s Geovital vyškoleným a certifikovaným geobiológom. Matrace, vankúše nie je prirodzene možné vrátiť z hygienických dôvodov.

Kontaktujte nás pred vrátením tovaru.

Adresa na uplatnenie reklamácie, podanie sťažnosti:
Ing. Miroslav Dudra
Geovital Akadémia pre Slovensko a Česko
Obvodová 6
Ružomberok 034 01
Slovensko

Tel.číslo +421.950.455.927

IČO: 47700874
DIČ: 1082111932

č. živnostenského registra 570-13546
OU-RK-OZP-2014/2489-2

Adresa na vrátenie oprávneného tovaru:

Geovital – Academie GmbH
Unterwolfbühl 430
A-6934 Sulzberg
Austria

Vylúčenie zodpovednosti
Geovital tieniace produkty boli testované odborníkmi, ako je prof Dip.-Ing. P. Pauli, z Univerzity nemeckých ozbrojených síl v Mníchove, Nemecko. Správa prehlasuje, že testované produkty sú vysoko účinné (pozri skúšobnú správu). Avšak, skutočné aplikácie a variácie sú mimo našu kontrolu, preto nemôžeme zaručiť maximálne dosiahnuteľnú mieru zníženia žiarení. Žiaden z našich produktov nechráni pred nízkofrekvenčnými elektromagnetickými poľami alebo rádioaktívnym žiarením.

Kritéria pri vyhodnotení merania-analýzy
Technicko-biologická analýza (ďalej len analýza) je obrazom  momentálnej situácie, ktorá sa môže zmeniť. Geobiológ prevedie analýzu podľa overených postupov, avšak vzhľadom na premenlivú časovú a priestorovú povahu jednotlivých meraných veličín, nenesie zodpovednosť za akurátnosť.

Tieniace produkty nie sú zdravotnou pomôckou alebo náhradou za zdravotnú a lekársku pomoc.

Hodnoty -úrovne jednotlivých meraných veličín sú len informatívne a sú postačujúcim indikátorom na hľadanie riešení. Poskytujú obraz o stave priestoru z hľadiska prítomnosti týchto fyzikálnych veličín. Meranie-analýza v žiadnom prípade neposkytuje exaktné merané hodnoty, pretože tie sa môžu výrazne meniť s časom v priebehu dňa, a pre návrh riešenia sú nepodstatné.

Geovital Akadémia vo svojej správe stanovuje úrovne len podľa Stupnice:
0-Bez anomálie, 1-Ľahká anomália, 2-Výrazná/Silná anomália, 3-Extrémna anomália.

Štatistiky / Analýza
Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc (Google). Google Analytics používa takzvané cookies, textové súbory, ktoré sú uložené na Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) sú prenášané na server spoločnosti Google v USA a uložené. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite na prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa užívania webových stránok a používanie internetu. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám. Google nebude spájať vašu IP adresu s inými dátami spoločnosti Google Inc. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, poukázali by sme však na to, že v tomto prípade je možné, že nebudete môcť používať všetky funkcie týchto webových stránok. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o Vás spoločnosťou Google vyššie popísaným spôsobom a pre vyššie uvedené účely.