Úspešne chránime vaše zdravie už viac ako 30 rokov|AkadÃmia na ochranu zdravia pred žiareniami

Dokumenty

/Dokumenty
Dokumenty 2016-04-13T14:14:57+00:00

Rádiové žiarenie predstavuje zdravotné riziko.
Lekári žiadajú nevyhnutné, dávno očakávané a oneskorené preventívne opatrenia.

Viac než 1000 lekárov podpísalo freiburskú výzvu v roku 2002. Bola preložená do mnohých jazykov. Až 36,000 ľudí z celého sveta podporilo varovania pred nebezpečím plynúcim z rádiového žiarenia. Dnes – o desať rokov neskôr – my, lekári a vedci, opäť apelujeme na našich spolupracovníkov a širšiu verejnosť, ale aj na politikov po celom svete.

Čítajte tu: Medzinárodná lekárska výzva 2012

——————————————————————————————————————————————–

30. marca 2015

Združenie poisťovacích spoločností Lloyd’s of London opustilo diskusiu o vplyve mobilných telefónov na zdravie.

“Dôvodom vylúčenia je vylúčiť krytie chorôb spôsobených nepretržitým dlhodobým vystavením neionizujúcemu žiareniu, t.j. prostredníctvom používania mobilného telefónu.” CFC Underwriting LTD, Londýn.

Celý článok: Poisťovňa Lloyds of London vylučuje krytie chorôb

——————————————————————————————————————————————–

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2007
o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva 534_2007

——————————————————————————————————————————————–

329
N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej republiky
z 10. mája 2006
o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Nariadenie vlády SR 06-z329

——————————————————————————————————————————————–

325 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej republiky
z 10. mája 2006
o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického poľa a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu v životnom prostredí

Nariadenie vlády SR 06-z325

——————————————————————————————————————————————–

XXI. kapitola
FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ZDRAVOTNÝ STAV A STYK SO ZDRAVOTNÍCKYMI SLUŽBAMI (Z00 – Z99)

Dôležité – strana 760, Z58.4 – VYSTAVENIE ŽIARENIU
Link tu: Medzinárodná klasifikácia chorôb – Z58.4

——————————————————————————————————————————————–

Smernica Rakúskej Lekárskej Komory (ÖÄK) na diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a ochorení súvisiacich s elektromagnetickým žiarením.

3. Marec 2012

V poslednej dobe dochádza k prudkému nárastu nešpecifických, často so stresom spojených zdravotných problémov, ktoré predstavujú pre lekárov výzvu na komplexnú diferenciálnu diagnostiku. Príčinou, ktorej je priznávané doteraz len málo pozornosti, je narastajúca úroveň expozície elektrosmogu doma, v práci a vo voľnočasových aktivitách, spolu s chronickým stresom v osobnom i pracovnom živote. To koreluje-korešponduje s celkovou situáciou, že chronický stres môže viesť k syndrómu vyhorenia.

Čítajte celú smernicu tu: Pokyny Rakuskej Lekarskej Komory

——————————————————————————————————————————————–

Dostupné štúdie a merania elektromagnetického žiarenia ukazujú na zdravotné riziká prameniace z vystavenia obyvateľov mikrovlnnému žiareniu z bázových staníc na Gorkého ul. č. 3 v Prešove.

Doc Ing Igor Belyaev DrSc -Prešov